Grubościówka, kompresor, piła

2024-04-08

 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym 
w Wadowicach Łukasz Kołodziejczyk Kancelaria Komornicza nr II w Wadowicach Łukasz Kołodziejczyk
adres:  34-100 Wadowice, ul.  Batorego 2a/400
tel: 33 823 33 41, fax: 33 823 33 41, www.komornikwadowice.pl, e-mail: wadowice@komornikid.pl
rachunek bankowy: ING Bank Śląski SA O. w Wadowicach 31105011001000002230007227 
Sygn. akt: Kmp 9/23
 
w odpowiedzi podać: sygn. akt: Kmp 9/23
Wadowice, dnia 2024-03-22
 
 
 
           OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI RUCHOMOŚCI
 
Komornik Sądowy  przy Sądzie Rejonowym w Wadowicach mający kancelarię w Wadowicach przy ul. Batorego 2a/400 na podstawie art. 867 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 14-05-2024 roku o godz. 12.00 w Ryczowie, ul.Stadionowa 29 odbędzie się druga licytacja  ruchomości, stanowiących własność dłużnika.
Przedmiotem licytacji są następujące ruchomości:
 
 
Nr
Opis licytowanej
 
 
1
 
piła stołowa tarczowa  SAM 2008,
rok prod:b/d
1,00
3 450,00 brutto
3 450,00
 brutto
2
 
piła tarczowa ręczna Festool TS 55 REBQ-Plus, Festool GmbH Werstr.20,D-73240 Wendlingen,Germany
1,00
1 750,00
brutto
1 750,00
brutto
3
 
odkurzacz Festool CTL z zestawem czyszczącym Cleantec D27/36 K-RS-Plus, Festool GmbH Werstr, D*73240 Wendlingen,Germany 
1,00
2 000,00
brutto
2 000,00
brutto
4
 
grubościówka  rok prod.b/d oznaczenie identyfikacyjne :b/d
1,00
9 400,00
brutto
9 400,00
brutto
5
 
kompresor "Kraft& Dele Professional 300l, model W-0.67/8 rok prod.2020, oznaczenie identyfikacyjne: KD-1411
1,00
2 500,00
brutto
2 500,00
brutto
 
         
Ceną wywoławczą każdej ruchomości w powyższej licytacji jest 1/2 wartości szacunkowej podanej w obwieszczeniu.
Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmi nie składa się, jeżeli suma oszacowania  jest niższa niż pięć tysięcy złotych.
Stosownie do art. 871 kpc nabywca obowiązany jest zapłacić cenę nabycia natychmiast po udzieleniu mu przybicia. Gdy cena przewyższa 500,00-zł, obowiązek nabywcy ogranicza się do złożenia natychmiast 1/5 ceny, nie mniej niż 500,00-zł. Reszta ceny powinna być uiszczona do godz.: 18.00 dnia następnego w kancelarii komornika. 
Ponadto prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przybicia na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji  nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ruchomości od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Ruchomości będące przedmiotem niniejszej licytacji można oglądać w dniu i miejscu licytacji w godz. 11.45-12.00.
 
 
Komornik Sądowy 
przy Sądzie Rejonowym w Wadowicach
 
                                                                                                             Łukasz Kołodziejczyk
 


Nasza kancelaria oferuje bardzo szybką i skuteczną windykcję należności. Swoim działaniem obejmujemy obszar Wadowic, Andrychowa, Kalwarii Zebrzydowskiej oraz okolic.

INFORMACJA O ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27.04.2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO/GDPR) (DZ.Urz. UE L 119 z 04.05.2016r) informuje, iż: ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH jest Łukasz Kołodziejczyk - Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wadowicach.
INSPEKTOR DANYCH OSOBOWYCH: Roman Kwieciński e-mail: iod.wadowice@komornik.pl

Zasady polityki przetwarzania danych osobowych udostępniane są w kancelarii komornika oraz na żądanie w formie mailowej.