Kalwaria Zebrzydowska 1/2 ułamkowa część

2024-04-10

 

 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym 
w Wadowicach Łukasz Kołodziejczyk Kancelaria Komornicza nr II w Wadowicach Łukasz Kołodziejczyk
adres:  34-100 Wadowice, ul.  Batorego 2a/400
tel: 33 823 33 41, fax: 33 823 33 41, www.komornikwadowice.pl, e-mail: wadowice@komornikid.pl
rachunek bankowy: ING Bank Śląski SA O. w Wadowicach 31105011001000002230007227 
Sygn. akt: Km 2530/13, KM 1178/19, 
KM 1179/19, KM 1268/20, KM 567/22, 
KM 1652/20, KM 4/24
 
w odpowiedzi podać: sygn. akt: Km 2530/13
Wadowice, dnia 2024-04-09
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wadowicach mgr Łukasz Kołodziejczyk zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 28.05.2024 roku o godz.: 0900 w sali nr 211 w Sądzie Rejonowym w Wadowicach odbędzie się:
D R U G A    L I C Y T A C J A
1/2 ułamkowej części prawa własności nieruchomości położonej w miejscowości Kalwaria Zebrzydowska, stanowiącej własność dłużnika Szpak Adam posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych przy Sądzie Rejonowym w WADOWICE nr KR1W/00044472/9. Składa się z działki w Kalwarii Zebrzydowskiej nr 1224/1  o  powierzchni 0.1276ha.  Na gruncie tym budynek mieszkalny przy ulicy Ogrodowej. W danych ewidencji budynków brak jest numeru tego budynku.
Budynek murowany w technologii tradycyjnej około 1989r, o pow. użytkowej 108m2. Budynek bez śladów osiadań i zawilgoceń. Niski standard wykończeń. Architektura niemodna. Brak uciążliwego sąsiedztwa. 
Szczegółowy operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.
1/2 ułamkowa część prawa własności nieruchomości oszacowana jest na kwotę 178.000,00-zł. 
 Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 118.666,67-zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmie w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę 17.800,00-zł. Wadium należy wpłacać przelewem na rachunek komornika:
ING Bank Śląski SA O/Wadowice nr 31 1050 1100 1000 0022 3000 7227 albo w gotówce w kasie kancelarii komorniczej (czynna w godzinach od 07:00 do 15:00) najpóźniej do dnia poprzedzającego licytację.
Wadium może być złożone również w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo
o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.
Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją można oglądać nieruchomość oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Wadowicach Wydz. I Cywilny pod sygn.: I Co 532/19 lub w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym  w Wadowicach Łukasza Kołodziejczyka, ul. Batorego 2A/400 w Wadowicach protokół opisu i oszacowania.
.
 
               
                  Komornik Sądowy 
przy Sądzie Rejonowym w Wadowicach
          
               Łukasz Kołodziejczyk
           
 


Nasza kancelaria oferuje bardzo szybką i skuteczną windykcję należności. Swoim działaniem obejmujemy obszar Wadowic, Andrychowa, Kalwarii Zebrzydowskiej oraz okolic.

INFORMACJA O ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27.04.2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO/GDPR) (DZ.Urz. UE L 119 z 04.05.2016r) informuje, iż: ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH jest Łukasz Kołodziejczyk - Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wadowicach.
INSPEKTOR DANYCH OSOBOWYCH: Roman Kwieciński e-mail: iod.wadowice@komornik.pl

Zasady polityki przetwarzania danych osobowych udostępniane są w kancelarii komornika oraz na żądanie w formie mailowej.