Andrychów 1/4 użytkowania wieczystego

2024-04-10

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym 

w Wadowicach Łukasz Kołodziejczyk Kancelaria Komornicza nr II w Wadowicach Łukasz Kołodziejczyk

adres:  34-100 Wadowice, ul.  Batorego 2a/400

tel: 33 823 33 41, fax: 33 823 33 41, www.komornikwadowice.pl, e-mail: wadowice@komornikid.pl

rachunek bankowy: ING Bank Śląski SA O. w Wadowicach 31105011001000002230007227 

Sygn. akt: Km 1066/16, KM 421/21, 

KM 1621/17, KM 683/17, KM 644/21

 

w odpowiedzi podać: sygn. akt: Km 1066/16

Wadowice, dnia 2024-04-09

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wadowicach mgr Łukasz Kołodziejczyk zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 2024-05-28 - o godz.: 08:50 w sali nr 211 w Sądzie Rejonowym w Wadowicach odbędzie się:

 

P I E R W S Z A    L I C Y T A C J A

nieruchomości położonej w miejscowości Andrychów, stanowiącej własność dłużnika HYLMAD Przesiębiorstwo Handlu Zagranicznego Sp.z o.o. posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych przy Sądzie Rejonowym w WADOWICE nr KR1W/00059443/5.

Przedmiotem licytacji jest 1/4 ułamkowa część praw użytkowania wieczystego działki numer 3025/142 o pow. 2402m2 położonej w Andrychowie, gmina Andrychów, powiat Wadowice. 

Zgodnie z Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Andrychów działka nr 3025/142 znajduje się w terenach   oznaczonych symbolem  P2 – tereny zabudowy przemysłu ciężkiego oraz KD – tereny dróg /w zakresie około 5% .

Na działce położony jest budynek o charakterze magazynowo produkcyjnym, jednokondygnacyjny z niewielką piwnicą, murowany w technologii uprzemysłowionej, około 35 letni.  Budynek dobudowany do wysokiego budynku biurowego na działce sąsiedniej /pierwotnie stanowiły funkcjonalną całość/.  Zasadniczym elementem budynku jest duża hala magazynowo produkcyjna, budynek posiada również pomieszczenia socjalno biurowe.    

Szczegółowy operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.

Nieruchomość oszacowania jest na kwotę: 250.800,00-zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 188.100,00-zł+ 23% VAT. Do ceny nabycia należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.

Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmie w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę: 25.080,00-zł. Wadium należy wpłacać przelewem na rachunek komornika:

ING Bank Śląski SA O/Wadowice nr 31 1050 1100 1000 0022 3000 7227 albo w gotówce w kasie kancelarii komorniczej (czynna w godzinach od 07:00 do 15:00) najpóźniej do dnia poprzedzającego licytację.

Wadium może być złożone również w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo

o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.

Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją można oglądać nieruchomość oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Wadowicach Wydz. I Cywilny pod sygn.: I Co 181/21 lub w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym  w Wadowicach Łukasza Kołodziejczyka, ul. Batorego 2A/400 w Wadowicach protokół opisu i oszacowania.

               

                  Komornik Sądowy 

przy Sądzie Rejonowym w Wadowicach

               Łukasz Kołodziejczyk

           

 


Nasza kancelaria oferuje bardzo szybką i skuteczną windykcję należności. Swoim działaniem obejmujemy obszar Wadowic, Andrychowa, Kalwarii Zebrzydowskiej oraz okolic.

INFORMACJA O ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27.04.2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO/GDPR) (DZ.Urz. UE L 119 z 04.05.2016r) informuje, iż: ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH jest Łukasz Kołodziejczyk - Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wadowicach.
INSPEKTOR DANYCH OSOBOWYCH: Roman Kwieciński e-mail: iod.wadowice@komornik.pl

Zasady polityki przetwarzania danych osobowych udostępniane są w kancelarii komornika oraz na żądanie w formie mailowej.