Klecza Górna

2023-11-02

 
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym 
w Wadowicach Łukasz Kołodziejczyk Kancelaria Komornicza nr II w Wadowicach Łukasz Kołodziejczyk
adres:  34-100 Wadowice, ul.  Batorego 2a/400
tel: 33 823 33 41, fax: 33 823 33 41, www.komornikwadowice.pl, e-mail: wadowice@komornikid.pl
rachunek bankowy: ING Bank Śląski SA O. w Wadowicach 31105011001000002230007227 
Sygn. akt: Km 2144/17, KM 68/20, KM 104/23, KM 168/18, KM 411/19,  KM 590/20, KM 592/20, KM 593/20, KM 839/18, KM861/19, KM1002/19,  KM 1182/19, KM 1246/19, KM 1489/16
 
w odpowiedzi podać: sygn. akt: Km 1489/16
Wadowice, 
dnia 2023-10-11
O B W I E S Z C Z E N I E
 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wadowicach mgr Łukasz Kołodziejczyk zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 983 kpc, że w dniu 28.11.2023 roku o godz.: 0900 w sali nr 211 w Sądzie Rejonowym w Wadowicach odbędzie się:
D R U G A    L I C Y T A C J A
nieruchomości położonej w miejscowości Klecza Górna, stanowiącej własność dłużnika Świerkosz Piotr posiadająca założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych przy Sądzie Rejonowym w WADOWICE nr KR1W/00080052/3. Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr:
240/151 o powierzchni 0,0636 ha. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
nieruchomość położona jest w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN. Nieruchomość gruntowa ma kształt regularny o wymiarach ok. 20 x 30m. Teren nieruchomości jest równy, o poziomej konfiguracji. . Nieruchomość jest zlokalizowana bezpośrednio przy drodze gminnej o nawierzchni asfaltowej, na którą ma
urządzony wjazd. Nieruchomość jest w zasięgu wykonania przyłączy: wodociągowego, energetycznego i gazowego. W okolicy brak sieci kanalizacji sanitarnej, a na działce zlokalizowane jest szambo na ścieki.
Budynek gospodarczy został wybudowany w latach ’70 XX wieku. Budynek ma w rzucie wymiary ok. 5
x 11m, a jego wysokość wynosi ok. 6m. Budynek jest murowany, parterowy ze strychem, przykryty dachem drewnianym, pokrytym dachówką. Stan techniczny budynku jest przeciętny. W północnej części budynku zlokalizowany jest garaż, a pozostała część pełni funkcje gospodarcze tj. stajnia i strych – dostępny przez otwór w ścianie zewnętrznej. Standard wykończenia niski. Wjazd go garażu odbywa się przez sąsiednia działkę. 
Szczegółowy operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika.
Nieruchomość oszacowana jest na kwotę 72.700,00-zł. Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi dwie trzecie wartości oszacowania tj. kwotę: 48.466,67-zł.
Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmie w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę 7.270,00-zł. Wadium należy wpłacać przelewem na rachunek komornika:
ING Bank Śląski SA O/Wadowice nr 31 1050 1100 1000 0022 3000 7227 albo w gotówce w kasie kancelarii komorniczej (czynna w godzinach od 07:00 do 15:00) najpóźniej do dnia poprzedzającego licytację.
Wadium może być złożone również w postaci książeczki oszczędnościowej Banków upoważnionych według prawa bankowego do jej wystawienia, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia Sądu. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia na własność na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeśli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych. Użytkowanie służebności i praw użytkownika, jeśli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji nie będą uwzględniane w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzaniu własności. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją można oglądać nieruchomość oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Wadowicach Wydz. I Cywilny pod sygn.: I Co 1020/19 lub w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym  w Wadowicach Łukasza Kołodziejczyka, ul. Batorego 2A/400 w Wadowicach protokół opisu i oszacowania.
                  Komornik Sądowy 
przy Sądzie Rejonowym w Wadowicach
          
               Łukasz Kołodziejczyk
           
 


Nasza kancelaria oferuje bardzo szybką i skuteczną windykcję należności. Swoim działaniem obejmujemy obszar Wadowic, Andrychowa, Kalwarii Zebrzydowskiej oraz okolic.

INFORMACJA O ZAKRESIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27.04.2016r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO/GDPR) (DZ.Urz. UE L 119 z 04.05.2016r) informuje, iż: ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH jest Łukasz Kołodziejczyk - Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wadowicach.
INSPEKTOR DANYCH OSOBOWYCH: Roman Kwieciński e-mail: iod.wadowice@komornik.pl

Zasady polityki przetwarzania danych osobowych udostępniane są w kancelarii komornika oraz na żądanie w formie mailowej.